BNS etikos kodeksas

I. Pradinė dalis

 1. BNS yra nepriklausoma naujienų organizacija, teikianti patikimą informaciją Lietuvos visuomenei svarbiais klausimais.
 2. Dirbame mūsų skaitytojams ir esame atskaitingi jiems ir netiesiogiai visai visuomenei.
 3. Pripažįstame, kad mūsų skaitytojai remiasi mūsų pranešimais, kad priimtų svarbius sprendimus savo profesinės kompetencijos ar visuomeninės veiklos srityse. Pripažįstame, kad jų pasitikėjimas gyvybiškai svarbus mūsų sėkmei.
 4. BNS nuosavybė ir organizacijos struktūra yra visiškai skaidri, ji skelbiama viešai BNS interneto svetainėje.
 5. Svarbiausia visoje BNS veikloje – teikiamų naujienų kokybė.
 6. Pagrindinis visos mūsų veiklos principas ir vertybė – pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms.
 7. Šis kodeksas taikomas BNS naujienų rinkimo ir pranešimų teikimo veiklai Lietuvoje.
 8. Šiame kodekse nustatomi būtiniausi standartai; jei pagrįsta konkrečiomis aplinkybėmis redaktoriai gali nustatyti griežtesnius reikalavimus.
 9. BNS nedalyvauja veikloje, kuri pakenktų mūsų gebėjimui pranešimus teikti tiksliai, objektyviai ir išsamiai.
 10. Savo veikloje paisome informacijos gavimui ir naujienų teikimui nacionaliniuose ir tarptautiniuose teisės aktuose nustatytų apribojimų.
 11. BNS redakcijos darbuotojai laikosi šalių, kuriose dirba, žurnalistų ir naujienų leidėjų etikos kodeksų.
 12. Priešinamės netinkamiems ir nepagrįstiems spaudos laisvės suvaržymams.

II. Redakcijos politika

 1. Ar naujieną verta pranešti, sprendžiame atsižvelgdami į jos svarbą visuomenei, jos grupėms ir rinkoms.
 2. Renkant naujienas, mūsų svarbiausias prioritetas yra visuomenės interesas.
 3. Informacijai gauti visada naudojame sąžiningas priemones, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma ir pateisinama visuomenės interesais.
 4. Jei įmanoma, užtikriname savo pranešimų patikimumą siekdami gauti nepriklausomų šaltinių patvirtinimą.
 5. Visada siekiame gauti visų su naujiena susijusių šalių komentarus. Jeigu prieš skelbiant svarbias neatidėliotinas naujienas tokių komentarų nėra, atnaujiname pranešimą gavę tokius komentarus.
 6. BNS elgiasi vienodai su visomis su naujiena susijusiomis šalimis.
 7. Prisistatome savo šaltiniams ir nurodome, ar jų teikiama informacija bus paskelbta viešai.
 8. Nesistengiame gauti ir nenaudojame informacijos, gautos iš vaikų ir (arba) psichinę negalią turinčių asmenų, išskyrus atvejus, kai tai priimtina jų tėvams (globėjams) ir (arba) pateisinama visuomenės interesais ir (arba) pateisinama interviu davėjo interesais ir (arba) interviu davėjas supranta pasekmes.
 9. Už informaciją nesiūlome ir nemokame pinigų ir neteikiame jokios kitos ekonominės naudos.
 10. Vengiame skelbti anoniminių šaltinių pateiktą informaciją, nebent tai būtų pateisinama visuomenės interesais ar būtinybe apsaugoti šaltinį ir jeigu dėjome visas pastangas patvirtinti pranešimą iš ne anoniminio šaltinio.
 11. Paisome nekaltumo prezumpcijos.
 12. Vengiame atskleisti nusikaltimo ar nelaimės aukų tapatybę, nebent tai būtų pateisinama visuomenės interesais.
 13. Siekiame naujienas pranešti kuo skubiau nepakenkdami jų tikslumui.
 14. Prieš paskelbdami pranešimą dedame visas pagrįstas pastangas siekdami patikrinti jo tikslumą.
 15. Siekiame aiškiai ir tiksliai atskirti faktus nuo nuomonių.
 16. Pripažįstame klaidas ir netikslumus ir atvirai bei aiškiai juos ištaisome, vos tai paaiškėja.
 17. BNS vengia skatinti stereotipus dėl rasės, lyties, amžiaus, religijos, etninės priklausomybės, geografijos, seksualinės orientacijos, negalios, fizinės išvaizdos ar kitų socialinės padėties ypatumų.

III. Nepriklausomumas ir skaidrumas

 1. Niekada neskelbiame jokio turinio, kurį parengė kitokie nei mūsų redakcijos komandos šaltiniai.
 2. Niekada neleidžiame savo pranešimų redaguoti kam nors kitam nei mūsų redakcijos komanda.
 3. Niekam, išskyrus BNS redakcijos darbuotojus, neleidžiama peržiūrėti naujienų pranešimų prieš jų paskelbimą.
 4. Rengiant pranešimus, BNS turinio prenumeratoriai neįgyja jokių išskirtinių teisių, jų atžvilgiu negali būti taikomos bendros redakcijos politikos išimtys.
 5. Stengiamės nepriimti pasiūlymų padengti kelionės išlaidas ar bet kokias kitas su pranešimų teikimu susijusias išlaidas, nebent neturėtume pakankamai lėšų tokioms išlaidoms ir kelionė būtų pateisinama visuomenės interesais. Visais tokiais atvejais atskleidžiame visuomenei galiojančius susitarimus.
 6. Niekada neprisiimame įsipareigojimų įvykius nušviesti mainais už apmokėtas kelionės išlaidas.
 7. Nepriimame jokių mokėjimų ar dovanų ir atsisakome asmeninės naudos, kurią būtų galima vertinti kaip tiesioginį ar netiesioginį bandymą daryti įtaką mūsų pranešimų teikimui.
 8. Redakcijos darbuotojai apie galimus interesų konfliktus turi pranešti savo vadovui.
 9. Interesų konfliktą, apie kurį turi būti pranešta, suprantame kaip bet kokį esamą ar galimą nesutarimą ar šališkumą dėl asmeninių ar ekonominių BNS darbuotojų, jų šeimos narių ir (arba) bet kokių susijusių asmenų interesų arba dėl jų politinių, religinių ar ideologinių įsitikinimų, jų priklausymo kokiai nors rasinei, etninei ar kitokiai socialinei grupei, kuris kiekvienu konkrečiu atveju gali daryti poveikį įvykių nušvietimo objektyvumui.
 10. Redakcijos personalo nariams verstis su BNS nesusijusia apmokama veikla leidžiama tuo atveju, jei dėl to nekyla jokio interesų konflikto ir vadovas tam pritarė.
 11. BNS redakcijos personalo nariai informacijos, kurią jie gavo atlikdami savo darbą ir kuri prieinama tik BNS, negali naudoti asmeninei naudai.
 12. Naudodami išorės šaltinio pateiktą vaizdinę medžiagą, nurodome, kas ją pateikė.
 13. BNS atskleidžia visuomenei visus reguliavimo institucijų ar teismo sprendimus, su kuriais susijusi BNS.
 14. Pateikiame visuomenei informaciją apie visas dovanas, kurių vertė viršija 50 EUR. Tokias dovanas priimti vengiame.
 15. Visa atskleidžiama informacija skelbiama šiam tikslui skirtoje BNS interneto svetainės skiltyje.

IV. Vidaus santykiai

 1. Kiekvienas redakcijos personalo narys gali reikšti nuomonę visais redakciniais klausimais.
 2. Žurnalistai gali atsisakyti atlikti užduotis, kurios prieštarauja įstatymams ar šiam kodeksui, dėl interesų konflikto ar kitų pagrįstų priežasčių.
 3. Žurnalistai privalo pranešti vadovybei apie bet kokį spaudimą nesilaikyti šio kodekso.
 4. Redakcinius sprendimus priima budintis redaktorius.
 5. BNS prisiima visą atsakomybę už paskelbtus pranešimus, išskyrus atvejus, kai pranešimą paskelbęs žurnalistas tyčia arba dėl aplaidumo pažeidė įstatymą.

V. Už BNS ribų

 1. BNS gerbia kiekvieno savo redakcijos darbuotojo saviraiškos laisvę ir siekia užtikrinti nuomonių bei pažiūrų įvairovę redakcijos viduje. Darbuotojai savo nuomonę socialiniuose tinkluose ir viešojoje erdvėje reiškia etiškai ir siekia vengti elgesio, kuris galėtų pakirsti skaitytojų pasitikėjimą BNS nešališkumu ir profesionalumu.
 2. BNS redakcijos darbuotojas BNS vardu gali kalbėti tik įgaliotas savo vadovo.
 3. Visi BNS žurnalistai raginami atskleisti savo tapatybę, reikšdami nuomones internetiniuose žiniasklaidos kanaluose.

Atnaujinta 2021 metų kovo 9 dieną

Kaip tapti BNS vartotoju?

Pateikite savo kontaktinius duomenis, ir mes Jums viską papasakosime. O jei jau turite sudarę sutartį - iškart sukursime paskyrą.

 

Naujienų srautas

Neprisijungusiems naujienos rodomos su 1 val. pavėlavimu.
 

Antradienis, gegužės 21

2024.05.21 15:56
Užsienio naujienos 2024.05.21 15:56
2024.05.21 11:08
Lietuvos politika 2024.05.21 11:08
2024.05.21 10:35
Užsienio naujienos 2024.05.21 10:35
2024.05.21 10:10
Užsienio naujienos 2024.05.21 10:10