2010.04.15 11:19 |Kategorija:  SC - Politika , SC - Pranešimai spaudai

Kitą savaitę į posėdžius rinksis Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija

Balandžio 19–22 dienomis Seime, Konstitucijos salėje, vyks Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžiai, kuriuose bus nagrinėjamos lietuvių sugrąžinimo į Tėvynę, užsienio lietuvių stažuočių Lietuvoje problemos, svarstomi informacijos poveikio visuomenei, tautinio identiteto bei lietuvių kalbos išsaugojimo globalios visuomenės aplinkoje, Lietuvos ūkio strategijos bei energetinio saugumo klausimai.

Darbotvarkės projektas

Balandžio 19 d., pirmadienis

10.00 Invokacija.

Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėjas kunigas Ričardas Doveika.

10.10 Atidarymas.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės pasveikinimas;

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkės Reginos Narušienės žodis.

10.30 Komisijos darbinis posėdis.

Darbotvarkės tvirtinimas;

Komisijos darbo reglamento tvirtinimas;

Kiti klausimai.

11.30 Komisijos narių pasisakymai dėl 2009 m. balandžio 20–24 d. posėdžiuose priimtų rezoliucijų arba kreipimųsi ir gautų atsakymų.

Dėl rezoliucijos "Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo";

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko Stasio Šedbaro informacija apie Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo projektą Nr. XIP-353;

Dėl rezoliucijos "Dėl Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės";

Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktoriaus Arvydo Daunoravičiaus informacija;

Dėl rezoliucijos "Dėl vaikų priežiūros ir ugdymo";

Dėl kreipimosi "Dėl Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo ir Lukiškių aikštės Vilniuje".

14.00 Lietuvių sugrąžinimo į Tėvynę problemos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinių reikalų departamento Tarptautinės teisės skyriaus vedėjo pavaduotojos Marianos Žiukienės pranešimas "Ekonominės migracijos reguliavimo strategija";

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro vadovės Audros Sipavičienės pranešimas "Grįžtamoji migracija Lietuvoje";

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų priežiūros vyriausiosios specialistės Rimos Gudelytės pranešimas "Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimas 1992–2010 m.";

Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo skyriaus vyresniosios specialistės Aušros Gribauskienės informacija apie Protų susigrąžinimo ir pritraukimo programos įgyvendinimą;

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus pranešimas "Pasaulio lietuvių akademija: idėjos ir siekiniai";

Dalyvaus Statistikos departamento direktoriaus pavaduotoja Dalia Ambrozaitienė, Statistikos departamento Gyventojų statistikos skyriaus Demografijos ir migracijos statistikos poskyrio vedėja Danguolė Svidlerienė. Lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuomeninės organizacijos (LGAVO) "Sugrįžus" atstovai.

15.30 Diskusija.

16.30 Užsienio lietuvių studentų stažuotės Lietuvoje ir problemos.

Komisijos narės Birutės Bublienės pranešimas;

Diskusijoje informaciją pateiks Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Imigracijos skyriaus vedėja Violeta Rožkovienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento vyriausioji specialistė Rasa Malaiškienė, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos l. e. direktoriaus pavaduotojos pareigas Vytautė Lukoševičiūtė, Švietimo ir mokslo ministerijos Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė Aistė Urbonavičiūtė ir vyriausioji specialistė Daiva Žemgulienė;

Dalyvaus Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovai;

Diskusija.

Balandžio 20 d., antradienis

9.00 Lietuvos ūkio situacija ir plėtros strategija.

Ūkio viceministro Rimanto Žyliaus pranešimas "Lietuvos ūkio strategija. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros problemos";

JAV ambasados Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovo John Finkbeiner pranešimas.

Dalyvaus Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos, Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacijos, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos atstovai;

11.30 Svarstymo tęsinys. Diskusija.

14.00 Lietuvos energetinio saugumo klausimai: Lietuvos energetikos politika, atominės energetikos galimybės ir perspektyvos.

Energetikos viceministro Romo Švedo pranešimas;

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Jono Šimėno pranešimas "Atsinaujinančių išteklių energetikos galimybės Lietuvoje";

Dalyvaus Seimo Aplinkos apsaugos komiteto, Seimo Atominės energetikos komisijos atstovai.

16.00 Svarstymo tęsinys. Diskusija.

Balandžio 21 d., trečiadienis

9.00 Lietuvių kalbos išsaugojimas globalios visuomenės aplinkoje.

Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus darbuotojos Ritos Miliūnaitės pranešimas;

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkės Irenos Smetonienės pranešimas "Lietuvių kalbos politikos kryptys";

Užsienio reikalų viceministrės Astos Skaisgirytės-Liauškienės pranešimas;

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Vertimų ir daugiakalbystės padalinio vadovo Jono Morkaus pranešimas "Lietuvių kalba ir Europos Sąjunga ".

Dalyvaus Švietimo ir mokslo ministerijos Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė Aistė Urbonavičiūtė ir vyriausioji specialistė Daiva Žemgulienė, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovai.

11.00 Svarstymo tęsinys. Diskusija.

12.00 Dėl okupacijos žalos atlyginimo.

Užsienio reikalų ministerijos Rytų kaimynystės politikos departamento direktoriaus Jono Grinevičiaus informacija apie esamą situaciją;

14.00 Visuomenės informavimo klausimai.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Valentino Stundžio pranešimas;

LRT tarybos pirmininko Gedimino Ilgūno informacija apie kanalo "LTV World" transliacijas;

Žurnalistų etikos inspekcijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos atstovų pasisakymai;

Dalyvaus Švietimo ir mokslo ministerijos, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovai.

16.00 Svarstymo tęsinys.

Balandžio 22 d., ketvirtadienis

9.00 Dėl PLB atstovų skaičiaus Komisijoje pakeitimo.

10.30 Nagrinėtų temų apibendrinimas.

11.00 Spaudos konferencija.

12.00 Komisijos darbinis posėdis.

Priimtų sprendimų ir rezoliucijų tvirtinimas.

Dėl kitų Komisijos posėdžių datos.

19.00 Komisijos narių priėmimas JAV ambasadoje.

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija buvo sudaryta 2008 m. gruodžio 22 d. Seimo nutarimu Nr. XI-95 (Žin., 2008, Nr. 148-5939) "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos sudarymo". Komisiją sudaro:

- Seimo nariai – po vieną nuo kiekvienos Seimo frakcijos;

- Penki JAV Lietuvių bendruomenės tarybos išrinkti atstovai;

- Penki Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos išrinkti atstovai iš kitų užsienio lietuvių bendruomenių.

Komisijos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą.

Komisijos posėdžiai yra atviri visuomenei ir spaudos atstovams.

Komisijai pirmininkauja Seimo narys Paulius Saudargas ir JAV lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovų išrinktas Vytas Maciūnas.

Kontaktinis asmuo:

Komisijų biuro patarėja Jadvyga Ilgevičiūtė, tel. 239 6823, e.pašas jailge@lrs.lt

Šį pranešimą per "BNS Spaudos centrą" paskelbė Artūras Zeleniakas, LR Seimas.BNS už pranešimų spaudai turinį neatsako

Rodyti: